Sportzaal in kerk Neerkant ?

29 december 2015

 

De afgelopen tijd zijn er prachtige en ambitieuze plannen gemaakt voor de vitalisering van de dorpskern van Neerkant. Centraal daarin ligt het kerkplein dat een mooie uitstraling zal krijgen; een echt hart voor het dorp.

Aan ons parochiebestuur is de vraag gesteld of wij bereid zouden zijn om ook het kerkgebouw bij de ontwikkelingen wilden betrekken. Heel concreet: is het mogelijk om in een deel van de kerk een sportzaal te bouwen, waarbij ook ruimte om te kerken beschikbaar blijft?

Bij de fusie van de parochies van groot Deurne hebben we geen besluiten genomen over de toekomst van onze kerkgebouwen. Er zijn geen plannen om kerken te sluiten. We bezien de komende jaren hoe vitaal de geloofsgemeenschappen zijn en op welke manier we die vitaliteit kunnen versterken. Pas daarna kunnen we mogelijk iets meer zeggen over de toekomst van de kerkgebouwen.

Toch willen we graag de ruimte geven om de haalbaarheid van de initiatieven in Neerkant te onderzoeken. Een (gedeeltelijke) herbestemming van het kerkgebouw op verzoek van en gedragen door de gemeenschap is ideaal en daar sluiten wij graag bij aan. Ook willen we graag helpen bij het onderzoek naar wat kan en wat niet kan. Dat vereist overleg met het Bisdom: twee moeilijke vragen zullen daarbij beantwoord moeten worden: kunnen/mogen de functies kerk en sportzaal samen in één gebouw? En: Wie gaat dit betalen?

Kerk en sportzaal

Bouwkundig is het goed mogelijk de twee functies sportzaal en kerk te combineren. Er is een geschikte indeling te maken. Constructief is het plan haalbaar. Dat er een sportzaal in een kerk komt is ook voor het Bisdom (dat alle grote parochiële bestuurszaken moet goedkeuren) geen probleem.

Een gedeelde bestemming (kerk en sportzaal) en daarmee splitsing van het gebouw is voor het Bisdom wel een probleem. De reorganisatie van het Bisdom, die geleid heeft tot grotere parochies, is erop gericht om krachten de bundelen en steeds meer samen te gaan werken en op den duur op minder locaties samen te vieren. Het verkleinen van een kerk past dan ook niet in het beleid van het Bisdom. Het gebouw blijft òf kerk (bestemd voor de eredienst en louter liturgisch gebruik), òf het wordt geheel aan de eredienst onttrokken en kan een bestemming als sportzaal krijgen. In dat laatste geval is het wel mogelijk dat in de nieuwe bestemming de parochie bijvoorbeeld voor een aantal jaar incidenteel een ruimte huurt (dus per dagdeel) om af en toe nog een viering te houden.

De vraag is hoe breed of smal dat ‘incidenteel’ en ‘af en toe’ geïnterpreteerd kan worden. Waarschijnlijk niet als de vertrouwde wekelijke viering. Wellicht moeten we dan eerder denken aan een maandelijkse viering, zoals bijvoorbeeld de maandelijkse ouderenviering in het Gerardushuis (Deurne-Walsberg, 3e woensdag van de maand) of in Den Draai (Deurne-Zeilberg, 1e woensdag van de maand) of een grote uitvaart. De vraag is ook of die incidentele vieringen in een volledig als kerk ingerichte ruimte mogen plaatsvinden. En als dat niet zo is, ligt het dan niet meer voor de hand om hiervoor een ruimte in De Moost te huren? Dat zijn zo vragen waarop wij als parochiebestuur niet direct een antwoord hebben. In gesprek met het Bisdom zal een en ander duidelijk moeten worden. Tegelijk is ook aan de parochie, aan ons, de vraag: in hoeverre zijn wij bereid om de kerkruimte aan de eredienst te onttrekken en meer vanuit het grote geheel van de parochie de parochiële activiteiten en de pastorale zorg vorm te geven?

Wie gaat dat betalen?

Stel dat de plannen doorgang kunnen vinden, dan is de volgende vraag: wie koopt het gebouw en gaat dat betalen? Het Bisdom heeft geen bewaar tegen een herbestemming van de kerk tot sportzaal, maar stelt wel dat verkoop van de kerk een voldoende opbrengst moet genereren. Daartoe is een taxatie gemaakt door een door het Bisdom erkend onafhankelijk bureau.

Als parochiebestuur willen wij graag meewerken aan het plan, maar we zijn daarbij met handen en voeten gebonden aan goedkeuring van het Bisdom. De kerk is na de oorlog gebouwd met alle kwartjes en dubbeltjes die de parochianen zelf bijeen hebben gebracht. Op grond daarvan zou je kunnen menen dat het gebouw aan de gemeenschap teruggegeven kan worden als het geen kerk meer is. Maar zo werkt dat (helaas) niet.

De mensen uit Neerkant hebben destijds uitdrukkelijk bijgedragen om daarvan een kerk te bouwen, een ruimte om het geloof te beleven; niet voor een gemeenschapshuis en niet voor een sportzaal. Als parochiebestuur nemen wij dat religieuze erfgoed heel serieus. De opbrengt van eventuele verkoop van het kerkgebouw moet dan ook ten goede komen aan de pastorale zorg in de parochie. Het parochiebestuur heeft de opdracht om die pastorale zorg tot in lengte van jaren aan te bieden en te garanderen. Deze opdracht nemen wij heel serieus.

Tot besluit

Al met al zijn er nog heel wat vragen te beantwoorden voordat het plan om een sportzaal in het huidige kerkgebouw onder te brengen, door kan gaan. De eerste ideeën bieden zeer zeker ruimte om met alle partijen verder in gesprek te gaan. Dat gaan we ook doen.

Wij hopen dat we met dit schrijven u als parochianen voldoende geïnformeerd hebben over de stand van zaken. Uw reactie is welkom: bestuur@heiligewillibrorddeurne.nl